Stödpersonsverksamhet - Debora

Professionell stödpersonsverksamhet

Debora erbjuder yrkeskunnig stödpersonservice efter behov inom socialsektorn, barnskyddets öppenvård, eftervård eller fosterhem, handikappservice, socialarbete för vuxna eller integration.

En professionell stödperson kan stöda föräldrarna med uppfostringsuppdraget genom att vara en till vuxen person i barnets liv. Detta kan hjälpa barnet att behandla bekymmer, uppleva positiva saker och stärka självkänslan. Syftet med stödpersonsverksamheten är att stäva efter, stöda och handleda mot förändring. Målet är att stöda barnet att utveckla en tillitsfull växelverkan, handleda vid inlärningen av vardagskunskap och försäkra skolgången, samarbeta med barnets vårdnadshavare och närstående och kartlägga barnets sociala nätverk. Därmed stöder stödpersonen barnet att dela med sig av sina tankar och bekymmer och uppmuntrar till hälsofrämjande hobbyer. Vår serviceproduktion betonar individualitet och vi samarbetar med kunden och/eller socialarbetaren för att förverkliga familjens fastställda plan.

Stödservice för ungdomars självständighetsprocess

Målet med stödservicen för ungdomars självständighetsprocess är att stöda och handleda ungdomen vid processen att bli självständig, att klara av vardagen och komma in samhället. Handledaren går vid ungdomens sida och arbetar med ett förebyggande förhållningssätt. Handledaren hjälper den unga personen att uppmärksamma olika saker som hjälper hen att bemästra sin vardag, t.ex. kan det vara frågan om att planera ett tidsschema och hålla sig till rutiner. Den vuxnas roll är att uppmuntra till att finna positiva saker i den ungas liv samt lära hen förhålla sig realistiskt vid motgångar. Stödservicen för ungdomars självständighetsprocess är målinriktad och stärker ungdomens självkänsla och därmed förebygger utslagning.